فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:109 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  جزوه اموزشی کنترل کیفیت تولید لوله پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  350،000  ریال
پرداخت
بازگشت