فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:112 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  آموزش کنترل کیفیت تولید لوله پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  350،000  ریال
پرداخت
بازگشت