فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:112 نام طرح تاریخ:1400/7/28
  آموزش کنترل کیفیت تولید لوله پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  350،000  ریال
پرداخت
بازگشت