فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:112 نام طرح تاریخ:1401/2/26
  آموزش کنترل کیفیت تولید لوله پلی اتیلن مبلغ قابل پرداخت
  350،000  ریال
پرداخت
بازگشت