فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:114 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی ایجاد کلینیک دامپزشکی +صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت