فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:117 نام طرح تاریخ:1400/11/2
  طرح توجیهی استحصال تانن از پوست گردو مبلغ قابل پرداخت
  100،000  ریال
پرداخت
بازگشت