فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:118 نام طرح تاریخ:1402/7/7
  آموزش وشناخت نرم افزارکامفار(Comfar) در ارزيابي اقتصادي+یک نمونه کامفار بهسازی+یک نمونه فایل باز کامفار پروژه جدید مبلغ قابل پرداخت
  100،000  ریال
پرداخت
بازگشت