فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:118 نام طرح تاریخ:1401/2/26
  آموزش وشناخت نرم افزارکامفار(Comfar) در ارزيابي اقتصادي+یک نمونه کامفار بهسازی+یک نمونه فایل باز کامفار پروژه جدید مبلغ قابل پرداخت
  100،000  ریال
پرداخت
بازگشت