فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:119 نام طرح تاریخ:1398/3/29
  طرح توجیهی ایجاد پرده سرا +صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت