فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:119 نام طرح تاریخ:1399/10/28
  طرح توجیهی ایجاد پرده سرا +صندوق کارآفرینی امید .excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت