فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:120 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی ایجاد باشگاه ورزشی + صندوق کارآفرینی . excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت