فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:121 نام طرح تاریخ:1398/3/29
  طرح توجیهی ایجاد آموزشگاه فنی و حرفه ای + صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت