فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:122 نام طرح تاریخ:1397/8/25
  طرح توجیهی پرورش قارچ + صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت