فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:123 نام طرح تاریخ:1399/8/10
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه فرغون سازی + صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت