فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:124 نام طرح تاریخ:1397/9/26
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه تولید فیلتر هوا اتومبیل + صندوق کارآفرینی امید . excel مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت