فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:129 نام طرح تاریخ:1398/3/29
  طرح توجیهی ایجاد واحد 10 راسی پرورش گاو شیری+صندوق کارآفرینی امید.excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت