فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:129 نام طرح تاریخ:1400/7/28
  طرح توجیهی ایجاد واحد 10 راسی پرورش گاو شیری+صندوق کارآفرینی امید.excel مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت