فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:136 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت