فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:327 نام طرح تاریخ:1402/3/13
  طرح توجیهی تولید کاسه نمد مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت