فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:327 نام طرح تاریخ:1397/5/27
  طرح توجیهی تولید کاسه نمد مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت