فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:339 نام طرح تاریخ:1398/9/17
  طرح توجیهی تولید نوار دور شیشه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت