فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:356 نام طرح تاریخ:1397/6/28
  طرح توجیهی تولید پوشش دهی الکترواستاتیکی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت