فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:389 نام طرح تاریخ:1400/11/2
  پکیج 60 طرح توجیهی صنایع کانی و امور معدنی مبلغ قابل پرداخت
  350،000  ریال
پرداخت
بازگشت