فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:389 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  پکیج 60 طرح توجیهی صنایع کانی و امور معدنی مبلغ قابل پرداخت
  350،000  ریال
پرداخت
بازگشت