فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:399 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی تولید فرش ماشینی +فایل باز کامفار مبلغ قابل پرداخت
  500,000  ریال
پرداخت
بازگشت