فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:402 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی پرده دوزی +صندوق کارآفرینی مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت