فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:403 نام طرح تاریخ:1398/11/6
  طرح توجیهی ایجاد باشگاه ورزشی+صندوق کارآفرینی امید مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت