فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:404 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه تولیدی کانکس+صندوق کارآفرینی امید مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت