فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:405 نام طرح تاریخ:1402/7/7
  طرح توجیهی ایجادآموزشگاه خیاطی+صندوق کارآفرینی امید مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت