فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:406 نام طرح تاریخ:1397/9/26
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه ماسه شویی+صندوق کارافرینی مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت