فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:408 نام طرح تاریخ:1397/8/25
  طرح توجیهی پرواربندی گوساله+صندوق کارآفرینی مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت