فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:409 نام طرح تاریخ:1398/1/30
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه تولیدی ساخت تابلو و بنر+صندوق کارآفرینی مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت