فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:410 نام طرح تاریخ:1398/11/8
  تجهیز و توسعه دفتر پیشخوان دولت مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت