فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:413 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تجهیز وتوسعه آسایشگاه معلولین مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت