فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:413 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی تجهیز وتوسعه آسایشگاه معلولین مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت