فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:413 نام طرح تاریخ:1398/5/28
  طرح توجیهی تجهیز وتوسعه آسایشگاه معلولین مبلغ قابل پرداخت
  400,000  ریال
پرداخت
بازگشت