فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:414 نام طرح تاریخ:1397/8/24
  طرح توجیهی ایجاد کارگاه شیرینی پزی مبلغ قابل پرداخت
  300,000  ریال
پرداخت
بازگشت