فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:431 نام طرح تاریخ:1398/6/24
  طرح توجیهی تولید آب انگور و شیره انگور و سرکه و الکل اتیلیک مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت