فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:431 نام طرح تاریخ:1398/3/27
  طرح توجیهی تولید آب انگور و شیره انگور و سرکه و الکل اتیلیک مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت