فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:433 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی تولید بسته بندی میوه و سبزیجات(خشک، تازه و خرد شده) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت