فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:438 نام طرح تاریخ:1397/8/27
  طرح توجیهی تولید پودر سیر مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت