فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:445 نام طرح تاریخ:1397/8/27
  طرح توجیهی تولید خلال سیب زمینی(چیپس) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت