فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:448 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی تولید روغن پالم ( روغن هسته انگور ) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت