فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:448 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی تولید روغن پالم ( روغن هسته انگور ) مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت