فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:449 نام طرح تاریخ:1398/5/28
  طرح توجیهی تولید روغن هسته انگور مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت