فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:451 نام طرح تاریخ:1399/4/19
  طرح توجیهی تولید زيتون شور و روغن زيتون مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت