فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:453 نام طرح تاریخ:1398/2/29
  طرح توجیهی توليد سرکه و علوفه دامي از ملاس چغندر قند مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت