فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:456 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت