فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:456 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی تولید شیر ، ماست و خامه بسته بندي مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت