فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:459 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی عصاره گیری از گیاهان داروئی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت