فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:464 نام طرح تاریخ:1398/1/4
  طرح توجیهی احداث كشتارگاه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت