فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:464 نام طرح تاریخ:1399/4/24
  طرح توجیهی احداث كشتارگاه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت