فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:464 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی احداث كشتارگاه مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت