فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:465 نام طرح تاریخ:1397/8/27
  طرح توجیهی تولید كنسانتره ميوه ها مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت