فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:467 نام طرح تاریخ:1397/11/1
  طرح توجیهی احداث واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهي مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت