فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:467 نام طرح تاریخ:1399/7/5
  طرح توجیهی احداث واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهي مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت