فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:467 نام طرح تاریخ:1398/1/4
  طرح توجیهی احداث واحد صنعتي بسته بندي گوشت قرمز و گوشت مرغ وماهي مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت