فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:469 نام طرح تاریخ:1399/7/6
  طرح توجیهی تولید ماهي دودي و ماهي شور مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت