فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:469 نام طرح تاریخ:1398/1/2
  طرح توجیهی تولید ماهي دودي و ماهي شور مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت