فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:470 نام طرح تاریخ:1397/10/27
  طرح توجیهی تولید انواع ناگت از مرغ و ماهی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت