فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:470 نام طرح تاریخ:1400/2/16
  طرح توجیهی تولید انواع ناگت از مرغ و ماهی مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت