فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:471 نام طرح تاریخ:1399/6/29
  طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت