فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:471 نام طرح تاریخ:1398/1/4
  طرح توجیهی تولید نمک تصفیه شده مبلغ قابل پرداخت
  100,000  ریال
پرداخت
بازگشت