فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:531 نام طرح تاریخ:1397/8/29
  طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت