فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:531 نام طرح تاریخ:1398/11/6
  طرح توجیهی تولید سیم و کابل برق مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت