فاکتور خرید
شرکت مهندسی مشاور اعتماد سازان
شماره خرید:539 نام طرح تاریخ:1399/7/5
  طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریایی مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت