فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:540 نام طرح تاریخ:1397/8/22
  طرح توجیهی تولید شمش روی مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت