فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:550 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید قطعات خودرو به روش فورج مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت