فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:552 نام طرح تاریخ:1398/2/31
  طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت