فاکتور خرید
مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
شماره خرید:553 نام طرح تاریخ:1398/3/1
  طرح توجیهی تولید لوله های درزدار مبلغ قابل پرداخت
  10,0000  ریال
پرداخت
بازگشت